تماس

من هیچوقت شروع کنندۀ خوبی نبودم اما می‌تونم مکالمه‌ای که شروع شده رو ادامه بدم.